Jdi na obsah Jdi na menu
 

Základní informace

15. 8. 2016

Obecní policie  je orgánem obce který, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem, statutárním městem a v hlavním městě Praze se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci. Obecní policii řídí starosta, nebo jiný člen zastupitelstva obce, pověřený zastupitelstvem obce. Na návrh osoby podle odst. 1 zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

 

Strážníkem obecní policie se může stát podle §4 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb občan České republiky starší 18 let který: je bezúhonný, spolehlivý, zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Odbornou způsobilost čekatele a strážníka ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra.

 

ROZSAH ODBORNÝCH PŘEDPOKLADŮ ČEKATELE A STRÁŽNÍKA

Odborné předpoklady čekatele a strážníka zahrnují znalosti právní úpravy:

 •  obecní policie,
 •  obecního a krajského zřízení,
 •  shromažďování,
 •  Policie České republiky,
 •  trestního práva,
 •  živnostenského podnikání,
 •  střelných zbraní a střeliva,
 •  přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 •  správního řízení,
 •  bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 •  ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
 •  krizového řízení a integrovaného záchranného systému.